Aarhus Journalistforening

Aarhus Journalistforenings love

LOVE FOR AARHUS JOURNALISTFORENING  

I  NAVN OG FORMÅL.
§ 1. Foreningens navn er Aarhus Journalistforening.
§ 2. Foreningens formål er at arrangere fagligt vedkommende møder til fremme for kollegialitetsfølelsen blandt medlemmerne.

II MEDLEMMER.
§ 3. Som medlemmer kan optages
a) medlemmer af Dansk Journalistforbund, der har eller har haft deres daglige arbejde i Århus eller ved århusianske dagblade,
b) studerende ved Danmarks Journalisthøjskole, der er eller har været praktikanter på journalistiske arbejdspladser i Århus,
c) århusianske medlemmer af redaktør-organisationerne,
d) ikke-journalistisk uddannede lærere ved Danmarks Journalisthøjskole,
e) ikke-journalistisk uddannede program- medarbejdere ved Danmarks Radio i Århus.
f) pensionerede journalister / redaktører.
§4. Bestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om en ansøger kan optages som medlem. Såfremt afgørelsen får ansøgeren imod, kan han/hun indbringe den for generalforsamlingen.
§ 5. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

III GENERALFORSAMLING.
§ 6. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens forhold.
§ 7. Den ordinære generalforsamling holdes i juni, og bestyrelsen skal indkalde den med mindst fjorten dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Formandens beretning.
c) Fremlæggelse af regnskab.
d) Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
e) Valg af formand.
f) Valg af bestyrelse samt to suppleanter.
g) Valg af revisorer samt én suppleant.
h) Eventuelt.
§ 8. Formanden er på valg hvert år. Bestyrelsen, der i øvrigt konstituerer sig selv, består af yderligere fire medlemmer, som vælges for to år og to ad gangen.
Såfremt formanden eller et bestyrelsesmedlem udtræder mellem to generalforsamlinger, konstituerer bestyrelsen sig selv med en af suppleanterne.
Bestyrelsen kan aldrig tælle flere end to medlemmer fra én arbejdsplads eller én gruppering. Ved gruppering forstås en arbejdsplads, et freelance- eller pensionist-medlemskab. Ved tvist afgør bestyrelsen medlemmets placering i grupperingen.
Valg af formand sker skriftligt, såfremt der er mere end én kandidat skriftligt indstillet ved note til dirigenten.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ske skriftligt, såfremt der opstilles flere end det antal, der skal vælges, inklusive suppleanter.
§ 9. Forslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest tre dage før generalforsamlingens påbegyndelse.
§ 10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning i bestyrelsen, eller hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt kræver det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst otte dages varsel.
§ 12. På alle generalforsamlinger træffes beslutningerne ved almindeligt flertal, hvor intet andet er foreskrevet i disse love.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger sker skriftligt, når dirigenten eller mindst fem medlemmer ønsker det.

IV BESTYRELSE.
§ 13. Bestyrelsen forvalter foreningens midler.
Dispositioner af større rækkevidde skal forelægges generalforsamlingen.
§ 14. Bestyrelsen har pligt til at føre forhandlingsprotokol fra samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

V LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING.
§ 15. Lovændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for.
Såfremt ingen eller kun en af disse betingelser er opfyldt, men der dog er almindeligt flertal for lovændringer, skal der indenfor en måned indkaldes til ny generalforsamling, der kan vedtage lovændringerne med almindeligt flertal.
§ 16. Foreningen kan kun opløses, hvis mindst tre fjerdedele af samtlige medlemmer stemmer for det på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Der indkaldes til en sådan generalforsamling med mindst otte dages varsel ved direkte, skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.
Generalforsamlingen, der vedtager opløsningen, træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler.

_____________________________________________________________

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 30.5. 1983 på Frederikshøj Kro og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 16.6. 1983 på Danmarks Journalisthøjskole. Lovene er senest ændret med hensyn til § 8, stk. 3, og (daværende) § 14 (om foreningens sommerhus i Fjellerup) – vedtaget på ordinær generalforsamling på Thors Mølle 11. 5. 2004 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling på Århus Stiftstidende 16.6. 2004. Vedtaget på ordinær generalforsamling restaurant Navigator 7. 5. 2007 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling på restaurant Sct. Oluf 6.6. 2007. 


 

Århus Journalistforening © 2008 • Alle rettigheder forbeholdes. 

Opdateret  11-06-2008


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.01 | 02:06

For Erik Thomle. Erik I would like to talk to you regarding someone involved in a story you wrote in 2004 and a club development. many thanks.

...
24.11 | 20:05

Flot Kim. Det er næsten som at være på rundvisning i udstillingen igen.

...
22.06 | 10:01

Sådan. Fin fest og en imponerende bog. Tak til fotogarferne

...
03.11 | 12:37

Forrygende og sanselig rundvisning på Moesgaard Museum - mit årskort skal nok nå at blive slidt. Det museum kan Aarhus godt være bekendt!

...
Du kan lide denne side